Subsidieregelingen voor eigenaren van monumentenpanden

Voor eigenaren van rijksmonumenten zijn er, naast wettelijke verplichtingen zoals voor vergunningen en voor het onderhouden van uw monument, ook verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning. De diverse  subsidiemogelijkheden worden hieronder op een rijtje gezet.

  1. Regeling voor eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten

Voor onderhoud aan een pand voor eigenaren van rijksmonument met een woonbestemming bestaat er sinds 2019 een subsidieregeling. De fiscale aftrekmogelijkheden zijn 2029 komen te vervallen. Of uw rijksmonument een woonfunctie heeft kunt u controleren bij het kadaster. Als u linksboven het adres invoert kunt u in de rechter kolom zien welke functie aan uw monument is gekoppeld. De gemeente is verantwoordelijk voor deze informatie.

Subsidie op basis van deze regeling kunt u jaarlijks aanvragen tussen 1 maart en 30 april, waarbij u gebruik kunt maken van het digitale subsidieportaal op de website www.cultureelerfgoed.nl . Dit portaal is ieder jaar vanaf 1 maart geopend. Subsidie kan worden gevraagd voor de kosten van restauratie en onderhoud, die zijn gemaakt in het vorige kalenderjaar. In 2024 kan dus subsidie worden aangevraagd over de in 2023 gemaakte kosten. De subsidie bedraagt 38% van de door het rijk vast te stellen subsidiabele kosten. Een samenvatting van de regeling is hier  te lezen.

De volledige regeling kunt u hier nalezen.

Geadviseerd wordt u aan te melden voor de nieuwsbrief  over deze subsidieregeling. 

2.  Subsidieregeling instandhouding monumenten (niet-woonhuismonumenten)

Voor het onderhoud van andere categorieën rijksmonumenten kunnen eigenaren aanspraak maken op subsidie van het rijk mogelijk op basis van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Deze regeling bestaat al sinds 2006, maar is in 2022 gewijzigd. De subsidie op basis van deze regeling is in principe 60% van de door het rijk vast te stellen subsidiabele kosten, maar 40% als de instandhoudingskosten fiscaal kunnen worden verrekend (bijvoorbeeld als ondernemer). Het grote verschil met de subsidieregeling voor woonhuizen is dat subsidie op basis van de Sim vooraf moet worden aangevraagd en dat hiervoor een 6-jarenplan moet worden opgesteld. Ieder jaar kan tussen 1 februari en 31 maart een aanvraag worden ingediend, waarop eind augustus/begin september de beslissing volgt. Een subsidie wordt dan voor een periode van 6 jaar toegekend en ook de kosten van het opstellen van een dergelijk plan zijn subsidiabel. Subsidiabel zijn alleen de kosten van onderhoud aan de monumentale onderdelen van het monument, waarbij de maximale subsidiabele kosten 3% van de herbouwwaarde bedragen. Sinds vorig jaar kunnen ook de kosten voor een duurzaamheidsonderzoek worden betrokken in het subsidieverzoek.Vanaf 2023 is het beschikbare subsidiebudget met € 20 miljoen verhoogd.

Geadviseerd wordt voor het aanvragen van een Sim-subsidie gebruik te maken van een architecten- of bouwadviesbureau. Voor erkende bedrijven kunt u terecht op de volgende website: https://www.stichtingerm.nl/erkende-bedrijven

De volledige regeling, inclusief de leidraad subsidiabele kosten, kunt u hier  nalezen. 

3.  Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten provincie Zeeland

De provincie Zeeland kent een subsidieregeling voor de restauratie van rijksmonumenten, niet zijnde een woonhuismonumenten, een groen of een archeologische monument. Deze subsidie kan in 2023 van 1 maart tot en met 1 mei worden aangevraagd. Informatie over de provinciale regeling en de regeling zelf kunt u hier nalezen. Hoofdstuk 5 van de regeling heeft betrekking op de restauratie van rijksmonumenten.

4. Subsidieregeling Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft niet alleen een flink aantal rijksmonumenten in eigen bezit, maar kent ook een subsidieregeling voor eigenaren van rijksmonumenten binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. De regeling betreft zowel de restauratie- als onderhoudskosten van het monument, waarbij voor restauraties maximaal € 10.000 subsidie kan worden toegekend en voor onderhoud maximaal € 5.000. De regeling staat op de website van de stichting .  

5.   Subsidieregeling beschermde monumenten gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland kent een subsidieregeling voor de instandhouding van een aantal met name genoemde categorieën rijksmonumenten, nl. voor kerkgebouwen, kastelen, buitenplaatsen of landhuizen en voor molens. Een subsidie voor de instandhouding van deze monumenten kan jaarlijks worden aangevraagd en bedraagt voor molens maximaal € 570 en voor de overige categorieën maximaal € 1.135 per jaar. De regeling is hier na te lezen. Voor monumenten, zie hoofdstuk 8.1 Beleidsregel beschermde monumenten. 

6.     Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Deze rijkssubsidieregeling is niet alleen voor rijksmonumenten en heeft tot doel de herbestemming, de verduurzaming en de wind- en waterdichtheid van monumentale gebouwen te bevorderen. De regeling was enige tijd niet beschikbaar, maar is inmiddels weer online.  De regeling is hier  te lezen 

7.  Subsidieregeling verduurzaming rijksmonumenten

Voor eigenaren van alle typen gebouwde rijksmonumenten (incl. woningen) is er een subsidie voor verduurzamingsadvies vanuit het Restauratiefonds. Eigenaren kunnen een vergoeding ontvangen voor het duurzaamheidsadvies van erkende DUMO-adviseurs. Meer informatie over deze subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de website van het Restauratiefonds . 

8.  Isolatiesubsidie woningen (gemeente Schouwen-Duiveland)

De gemeente stimuleert woningeigenaren het energieverbruik van hun woning terug te dringen door subsidie te verlenen voor energiebesparende maatregelen. Ook monumenten komen hiervoor in aanmerking indien de woning een energielabel lager dan C heeft. Maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden zijn dak-, gevel- en vloerisolatie en het zetten van HR++ glas. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente .