Geschiedenis

Korte geschiedenis van Schouwen-Duiveland

 

In ieder jaargetijde heeft Schouwen-Duiveland zijn charme. Stoere duinen aan de zeezijde, fiere dijken langs de Oosterschelde en de Grevelingen en machtige wolkenvelden in de lucht. Dit alles geeft het voormalige eiland in de Zeeuwse delta zijn bekoring en aantrekkingskracht.

De eeuwen zien op ons neer in steden en dorpen. De meeste dateren uit de 12de en 13de eeuw. De vier eilanden: Schouwen, Duiveland, Dreischor en Bommenede kregen toen ringdijken. De strijd tegen het water komt telkens weer terug in de lange geschiedenis. Inpolderingen en dijkdoorbraken wisselden elkaar af. Veel land ging verloren aan de zuidzijde van Schouwen. Maar daartegenover stond winst door de afdamming van het noordelijk deel van de Gouwe, het water tussen Schouwen en Dreischor (1374). In 1610 volgde een dam tussen Schouwen en Duiveland. Maar Bommenede, ook vastgeklonken aan de overige eilanden, ging verloren. Later werd het gedeeltelijk herdijkt.

 

In de Middeleeuwen groeide Zierikzee uit tot een van de belangrijkste steden van Holland en Zeeland. Koopvaardij, visserij, lakennijverheid en zoutindustrie waren de pijlers van de welvaart. In het eerste kwart van de 13de eeuw kreeg Zierikzee stadsrechten, die in 1248 opnieuw werden bevestigd. Tot in de 19de eeuw bleef de stad de tweede van Zeeland. Veel jonger is Brouwershaven, dat in 1403 stadsrechten ontving. Beide steden deden hun invloed gelden. Zierikzee had veel macht doordat haar burgers grote zakelijke belangen hadden op het eiland. Vele lijnen van het eiland kwamen in Zierikzee samen. Vanaf de 18de eeuw taande de invloed van de beide steden. Meer en meer werd Schouwen-Duiveland een eiland waar de landbouw de boventoon voerde.

 

Op bestuurlijk terrein voltrok zich in de loop van de eeuwen een omvangrijke schaalvergroting. Naast de steden waren er de heerlijkheden, met daarin talrijke dorpen. Kleine heerlijkheden werden samengevoegd, andere verdwenen door overstromingen. In de loop van de 19de eeuw bedroeg het aantal gemeenten achttien. Bij de gemeentelijke herindeling van 1961 werd dat aantal teruggebracht tot zes. Vanaf 1997 zijn deze zes opgegaan in de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

Die bestuurlijke schaalvergrotingen waren deels een reactie op de vele veranderingen, die zich voltrokken. De Watersnoodramp van 1953 trok met 531 slachtoffers diepe sporen. Herstel volgde, maar niet alleen dat. In 1965 kreeg Schouwen-Duiveland vaste verbindingen; de Grevelingendam en de Zeelandbrug. In 1971 volgde de Brouwersdam en in 1986 de Oosterscheldekering. De ontsluiting van het eiland betekende een grote stimulans voor de recreatie. Schouwen-Duiveland is vooral bekend om zijn brede stranden, zijn riante jachthavens en zijn monumentenrijkdom. Met 817 rijksmonumenten staat Schouwen-Duiveland in de top twintig met een eervolle negende plaats. Het erfgoed maakt dan ook een wezenlijk onderdeel uit van het voormalige eiland.

 

Het Schouwen-Duiveland van nu is een regio met een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Een streek met volop cultuurhistorie en natuur. Een gebied ook dat vooral een grote aantrekkingskracht uitoefent op recreanten uit binnen- en buitenland. Schouwen-Duiveland heeft veel te bieden. Het is geen eenvoudige taak, maar wel een enorme uitdaging om dat vele goede te behouden, op verantwoorde wijze te beheren en nieuwe mogelijkheden te benutten.

Meer over de geschiedenis is te vinden op de website van het Zeeuws archief.